HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข.) จังหวัดชลบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ ในพิธีเปิดการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข.) จังหวัดชลบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในส่วนของจังหวัดชลบุรีมีน.ส.สุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม เจปาร์คฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเจปาร์ค ชลบุรี ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อขยายผลวิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข.) จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ครู ข. จำนวน 266 คน วิทยากรผู้ให้การอบรม จำนวน 25 คน และคณะทำงานดำเนินโครงการฯ จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 301 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม เจปาร์คฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเจปาร์ค ชลบุรี ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดความซาบซึ้ง และสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย, เพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเล่าเรื่อประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ เรื่อง ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไปขยายผลโดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง เป็นการปลูกฝังความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงตนเป็นคนดี ของประเทศชาติสืบไป

 

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี