HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

CMDF ร่วมกับ OKMD กระตุกต่อมคิดความรู้ด้านการเงินการลงทุนกับ Fin Lab เดินสายจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทาศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดทำ โครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะตันแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน หรือ Fin Lab โดยมีกิจกรรมตลาดนัดความรู้
(Knowledge Market) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ ให้สามารถเข้าถึงและสร้างการตระหนักรู้ต้านการเงินการ ลงทุนและสามารถต่อยอดได้ในอนาคต โดยจะมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ 8 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ขอนแก่น นครราชสีมา จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต และ ยะลา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือOKMD กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะและทักษะต้านการเงินการลงทุน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ใน

ภูมิภาคต่างๆ ที่มีความสนใจ โดยเน้นกลุ่มวัย 13-18 ปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มองค์ความรู้ด้านทักษะทางการเงิน การออม การลงทุนที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเน้นการกระจายแหล่งเรียนรู้ด้านการลงทุนไปสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักลงทุนในอนาคต รู้จักสร้างรายได้ เก็บออม บริหารจัดการเงินออม และรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดไปสู่การลงทุนในอนาคต รวมถึง ปลูกฝังแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG) ที่ให้ความสำคัญกับSustainablity Business
นายเศรษฐพล ธรรมจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ต้านการเงินการลงทุนให้กับคนทุกช่วงวัยตลอดมาและโดยเฉพาะวัยเด็ก ถือเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญ ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุนในอนาคต ซึ่งทาง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เองเชื่อมันว่ การที่เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะช่วยให้เขาสามารถต่อยอดความรู้กับการเรียน อาชีพ และการสร้างรายได้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการวางแผนการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมกับช่วงวัย อันนำไปสู่การลดปัญหาทาง การเงินส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลต่อสเถียรภาพของระบบเตรษฐกิจในภาพรวมได้ ด้านนายจักรชัย บุญยะวัตร ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) กล่าวว่ กองทุนส่งเสริมการ พัฒนาตลาดทุนหวังว่าเยาวชนกว่า 3,000 คน ที่ได้รับการกระตุกต่อมคิตด้วยความรู้ด้านการเงินการลงทุนในครั้งนี้จะสามารถเป็น คนต้นแบบ ที่ขยายผลองค์ความรู้ไปสู่คนรอบช้างและครอบครัว และนำไปสู่การเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคตที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนทั้งระบบต่อไปในอนาคต
สำหรับกิจกรรมตลาดนัดความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุนให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ได้แก่ 1. Active Learning จากองค์ความรู้พื้นฐานด้าน

ทักษะทางการเงิน การออม การลงทุน ต่อยอดสู่ทักษะการเงินการลงทุนในอนาคต โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่
การจัดนิทรรศการในรูปแบบเกม Fantasy Battle ที่จะพาไปเรียนรู้เรื่อง 3 พลังมหัศจรรย์ คือ 1) เงินต้น 2) อัตราผลตอบแทน 3) ระยะเวลา ผ่านลานประลองศึกที่อัศวินแต่ละกลุ่มสามารถเลือกแต่งคอสเพลย์ โดยใช้เครื่องแต่งกายเป็นตัวแทนของ3 พลังมหัศจรรย์ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของเงินออม เช่น เครื่องหัว คือ อัตราผลตอบแทน โล่ คือ เงินต้น
พาหนะ คือ ระยะเวลา และอาวุธ คือ ปัจจัยภายนอก มาประลองศึกจนได้ผู้ชนะจากการคำนวณจำนวนเงินสุทธิ
คงเหลือหลังจากการประลองเสร็จสิ้น โดยวิธีนี้ผู้เล่นจะค่อยๆ เรียนรู้หลักการของ3พลังมหัศจรรย์ จากการเล่นเกมโดยไม่รู้ตัว
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Interactive Workshop ในรูปแบบคาราวานตลาดทุน มีการจัดเวิร์กช็อปที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน ผ่านเกม Invest King จำลองโลกการเงินและการลงทุนเสมือนจริงไว้บนมือถือ ครอบคสุมเนื้อหาใน 8 ประเต็น ได้แก่ 1.การวางแผนทางการเงินตามวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) 2.การกำหนดเป้าหมายและวางแผนการเงิ น 3.รายได้ รายจ่าย และเงินออม 4.อัตราส่วนความอยู่ รอดและอัตราส่วนความมั่ งคั่ง 5.3 พลังมหัศจรรย์ (เงินต้น อัตราผลตอบแทน ระยะเวลา) 6.การลงทุน อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง
7.การบริหารหนี้ และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้ และ 8.ภัยจากการลงทุนและวิธีรับมือ กิจกรรมสุดท้ายคือ Knowledge Network Partners คือ ยกคาราวานภาคีเครือข่ายออกบูทให้ความรู้ด้านการเงิน การลงทุนผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การเสวนาจากภาคีเครือข่าย ขอร์ดเกมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุนเป็นต้น ทั้งนี้หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมออกบูทไปยังจังหวัดต่งๆ ใน 4 ภูมิภาค อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนการออมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารออมสิน
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่นเพื่อไทย ฯลฯ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา