HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สรรหาบอร์ดใหม่ จากภาคประชาชน

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เลือกตั้งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน เข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนเกษตรกรในการกำหนดนโยบาย การบริหารงาน และเห็นชอบแผนการดำเนินงานของธนาคารที่ดิน ให้เป็นองค์กรของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2567) นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มอบให้ นายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และนางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการและผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบัน ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จัดที่กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ
การเลือกตั้งครั้งนี้ มีนายอนันต์ แก้วกำเนิด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสรรหาฯ และนายกฤษฎา บุญชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ในฐานะอนุกรรมการสรรหา เข้าร่วมด้วย สำหรับกรรมการผู้แทนองค์การชุมชน มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 มาตรา 19 มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) กำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสถาบัน (2) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของสถาบันเป็นต้น

สำหรับการเลือกตั้งบอร์ดชุดใหม่ธนาคารที่ดิน ในสัดส่วนผู้แทนองค์กรชุมชน มีวาระ 4 ปี จะเข้าไปเป็นเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน โดยมีผู้สมัคร 51 คน มารายงานตัว 47 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ในส่วนวิธีการออกเสียงให้ผู้สมัครลงคะแนนแบบเปิดเผย 1 คน 1 เสียง สามารถเลือกตัวเองได้
การเลือกตั้งในรอบแรก สมาชิกลงคะแนนเลือก ให้ได้ 8 คน เพื่อเข้าไปสู่กระบวนการสรรหา แสดงวิสัยทัศน์ ต่ออนุกรรมการสรรหา ในช่วงบ่ายวันนี้ และอนุกรรมการสรรหา จะคัดเลือกให้เหลือ 2 คน แล้วเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบ ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกตั้งรอบแรก 8 คนมีดังนี้ 1.นายไมตรี จงไกรจักร์ เสนอโดย เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง 2.นายจำนงค์ หนูพันธ์ เสนอโดย เครือข่ายสลัม 4 ภาค 3.นายดิเรก กองเงิน เสนอโดย สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด 4.นายพิพัฒน์ วิญโก เสนอโดยวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนแปรรูปสมุนไพร

5.นางมณีพรรณ โคตรบุตร เสนอโดย วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด 6.นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ เสนอโดย ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองอำเภอพังโคน 7.นายสิษฐวัศ ภาคินสกุลพัฒน์ เสนอโดย สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จำกัด และ 8.นายอดิเทพ สุขนิรันดร์ เสนอโดยวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงวัวพัฒนาแผนใหม่ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหพันธ์เกษตรกร จ.สตูล