HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

Welcome to Pattaya City นายกพัทยารวมพลังผู้ประกอบการ 300 คน บูรณาการ Big cleaning ท่าเทียบเรือบาลีฮาย ยกระดับการท่องเที่ยว

วันที่ 3 ก.ค.67 ท่ทาเทียบเรือพัทยา (บาลีฮาย) จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา นายมีชัย อินทร์พิทักษ์ ประธานคณะทำงานนายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการ 300 คน ลงพื้นที่ Big cleaning แหลมบาลีฮาย

 

ทั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้เพื่อสร้างความสัมพันระหว่างเมืองพัทยากับผู้ประกอบการให้มีกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเกิดความรักและสามัคคีในองค์กรท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบและหวงแหนที่ทำงานประกอบกิจการของตัวเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เห็นถึงเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและสวยงามภายใต้คำว่า “Welcome to Pattaya City”

 

ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมได้แบ่งกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบท่าเทียบเรือพัทยา (บาลีฮาย) เนื่องด้วยเป็นพื้นที่าำคัญในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะล้านเป็นจำนวนมาก เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในความร่วมมือที่ดีของภาคเอกชนที่ร่วมพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาต่อไป

 

เก่ง ณ สงขลา รายงาน