HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เมืองพัทยาระดมสมองคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร วางแผนงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และ แม่นยำ ชู Pattaya Connect เป็นฮับข่าวหลัก

วันที่ 4 ก.ค.67 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และนายวีรวัฒน์ ยมจินดา รองประธานคณะทำงามเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ร่วมประชุมคณะทำงานฯ ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

โดย นานปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เผยว่า เมืองพัทยาได้แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบทบาทหน้าที่และกิจกรรมของเมืองพัทยาสู่สาธารณชนเพื่อประขาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์

 

 

ทั้งนี้ คณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรมีหน้าที่ปฏิบัติทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เมืองพัทยา มีการวางแผนประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ การรับมือและแก้ไขนำเสนอข่าวที่คาดเคลื่อนจนเกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อเมืองพัทยา

ในที่ประชุม นายวีรวัฒน์ ยมจินดา รองประธานคณะทำงามเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ได้ติดตามสรุปผลการดำเนินการสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยาผ่านสื่อส่วนกลาง เหตุการณ์ที่กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทั้งผลพวงจากภัยธรรมชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การวางแผนกลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์และอื่นๆ

นอกจากนี้ นายวีรวัฒน์ ยมจินดา รองประธานคณะทำงามเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ยังได้เน้นย้ำการทำงานผ่านแอปพลิเคชั่น Pattaya Connect เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลระบบสารสนเทศของเมืองพัทยาที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไปอย่างเต็มระบบด้วยเช่นกัน

เก่ง ณ สงขลา รายงาน