HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบต.ตรึม จัดกิจกรรม kick off  “เส้นทางนี้มีผล ผู้คนรักกันปันสุข” การขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอด และขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ

วันที่ 5 ก.ค.67  นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางมาเป็นประธานร่วมกับนางนุชจรินทร์ บุญทัน ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายพิศาล เค้ากล้า นายอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นายกิตติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ น.ส.สูงสุด คุ้มภัย ท้องถิ่นอำเภอศีขรภูมิ นายประพงษ์ศักดิ์ วงศ์อนุ นายก อบต.ตรึม กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ภายในเขตพื้นที่ตำบลตรึม มาร่วมกิจกรรมจำนวน200 กว่าคน

 

 

 

 

 

นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่าการจัดกิจกรรม Kick Offโครงการ”เส้นทางนี้มีผล ผู้คนรักกันปันสุข”การขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและขยายผล การน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันนี้

 

เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการน้อมนำแนวพระราชดำริฯสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่าแพร่หลายทั่วถึงทุกพื้นที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้และเกิดกระแสของการน้อมนำแนวพระราชดำริฯสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอย่างทั่วถึงโดยบูรณาการขยายผลสร้างคลังอาหารชุมชนเน้าการปลูกไม้ผล2ข้างทางควบคู่กับการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรรวม30ชนิด

 

และจัดโซนให้เป็นระเบียบสวยงามใช้วัสดุดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs)โดยจัดกิจกรรมรบ้านจังเอิด หมู่ที่9ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ซึ่งคัดเลือกจากพื้นที่ของตำบลเข้มแข็งประจำปี 2567และเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่จำนวน200คนกิจกรรมประกอบไปด้วย

 

 

 

1 พิธีเปิดกิจกรรมKick Offโครงการ”เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุข”การขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

2 มอบไม้ผล/เมล็ดพันธ์แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและชุมชน

3 เปิดป้าย”ทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุข”บ้านจังเอิดตำบลตรึมอำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์

4 กิจกรรมปลูกไม้ผลเส้นทางหลักของหมู่บ้านระยะทาง500เมตร

5 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวสมุนไพร

การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอำเภอศีขรภูมิสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์หน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ผลที่คาดว่าจะได้รับพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาต่อยอดขยายผลในการสร้างความั่นคงทางด้านอาหารปันสุขสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมประชาชนในพื้นที่มีคลังอาหารชุมชนที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมและมีความมั่นคงทางอาหารสาธารณชนได้รับรู้และเกิดกระแสของการน้อมนำแนวพระราชดำริฯสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอย่างทั่วถึง.

 

 

 

 

 

 

ทีมข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์ รายงาน