HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

วันที่ 6 ก.ค.2567  นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ.บริเวณโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิศาล เค้ากล้านายอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นายสรยศ สานุสันต์ นายก อบต.ตำบลระแงง น.ส.สูงสุด คุ้มภัย ท้องถิ่นอำเภอศีขรภูมิ หัวหน้าส่วนราชการสถานศึกษา เด็กนักเรียนตลอดจนพี่น้องประชาชนและอาสาปศุสัตว์มาร่วมงานจำนวน 500 คน ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

นายพิศาล เค้ากล้า นายอำเภอศีขรภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานฯประจำปี2567ในวันนี้ตนขอนำเรียนข้อมูลการปกครองอำเภอศีขรภูมิ ประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง มีประชากรทั้งสิ้น 134,796 คนมีพื้นที่ประมาณ 634 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรสุนัขและแมวจาการสำรวจทั้งหมด 16,380 ตัว จำนวนสัตว์มีเจ้าของ 14,528 ตัว จำนวนสัตว์ไม่มีเจ้าของ1,852 ตัว

 

อำเภอศีขรภูมิ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมให้ประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมไปถึงการทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยได้ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในอำเภอศีขรภูมิเป็นอย่างดี

 

นายสัตวแพทย์อภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่าโรคพิษสุนัขบ้าถือเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงและเป็นโรคสัตว์สู่คนที่สำคัญในประเทศไทยส่งให้คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ติดเชื้อถึงแก่ชีวิต เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

รัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พ.ศ.2564-2568 โดยมีกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่1การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ซึ่งในโอกาสนี้ได้มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงพยาบาลศีขรภูมิวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

จึงได้จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันประสูตรศาตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี,เพื่อออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัข-แมวทั้งที่มีเจ้าของและสัตว์ด้อยโอกาสในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า,เพื่อให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึง,เพื่อให้เจ้าของสัตว์และประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าสามารถระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้รวมถึงการปลูกจิตสำนึก”เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบให้กับประชาชน

 

 

ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้มีหน่วยงานราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลระแงง และอำเภอศีขรภูมิ ได้เดินทางมาร่วมงานจำนวน 500 คนและต่างให้ความสนใจพิธีกรจากหน่วยงานปศุสัตว์ ได้อธิบายให้ความรู้ความเข้าใจจากในการดูแลสัตว์และกฏหมายวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จ.สุรินทร์ ได้อธิบายความรู้ให้กับเด็กๆนักเรียนพร้อมกับแจกรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่มาร่วมงานและตอบคำถามภายในงานและได้รับรางวัลจากปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์กลับบ้านอีกด้วย

 

 

 

ทีมข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์ รายงาน