HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จับมือกับเมืองสุขภาพศรีชัยยะปุระ จังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกันพัฒนาศักยภาพความรู้ ทักษะ   ให้นักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กำลังเติบโตของไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณะบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ เมืองสุขภาพศรีชัยยะปุระ จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมลิขิต ๒ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทั้งนี้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเมืองสุขภาพศรีชัยยะปุระ จังหวัดกาญจนบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ กิจกรรมและงานวิจัย เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้กับประเทศไทยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบริการ

 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ร่วมมือกับ เมืองสุขภาพศรีชัยยะปุระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือดังกล่าวเพื่อการพัฒนาศักยภาพทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติสำหรับ นักศึกษา และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการในอุตสาหกรรมให้สามารถวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ออกแบบกิจกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในประเทศไทย อันจะนำไปสู่การเป็นความร่วมมือทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สำหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

ด้านนางจิตติมาพร นิลมัย ประธานชมรมผู้บริการเวลเนส&สปา จังหวัดกาญจนบุรี และ ผู้บริหารเมืองสุขภาพ ศรีชัยยะปุระ จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า เมืองสุขภาพศรีชัยยะปุระรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกจากทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพในทุกๆด้าน ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริการด้านสุขภาพจะต้องมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างถูกวิธี ในแต่ละด้าน  เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เมืองสุขภาพศรีชัยยะปุระ ได้รับการรับรองเป็นเWellness Center และได้รับการประกาศจากกรมการแพทย์ทางเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร  การเติบโตของธุรกิจด้านสุขภาพปัจจุบันนับว่ามีความเติบโตสูงเป็นลำดับ ทำให้ความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพจำนวนมาก นับเป็นการร่วมกันพัฒนาที่ตรงความต้องการของตลาด เป็นอย่างยิ่ง