HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดสมานรัตนาราม จัดบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 6 ก.ค.2567 ที่สำนักเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดสมานรัตนาราม ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 12 รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

โดยมี พระราชวชิรกวี รองเจ้าคณะภาค 12-13 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต และ พระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธ) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์
สำหรับ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการก่อประโยชน์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำเพ็ญกุศล และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้หลักพุทธธรรม สามารถนำมาใช้เป็นแบบแผนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เกิดมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสมัครสมานสามัคคี และสันติสุขอันเป็นการเพิ่มพูนศาสนทายาทสืบทอดบวรพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงและความยั่งยืนสืบไป
โดยมีผู้ใหญ่กฤษดา มหาวิริโยทัย ประธานกรรมการวัดสมานรัตนาราม ส.อบต.สายัณห์(จ้อย)ฉัตรมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วหมู่ 9 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชุมชนต่างๆร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา