HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับมูลนิธิยังมีเรา จัด “โครงการ Kid Dee ต้น กล้า ดีมีคุณธรรม” ประจำภาคกลาง

ที่บ้านครูปู ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานเปิด “โครงการ Kid Dee ต้น กล้า ดีมีคุณธรรม Season 2” ในกิจกรรมอบรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม “KID DEE CAMP ค่ายยุวชน ต้นกล้าคุณธรรม” ประจำภาคกลาง ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับมูลนิธิยังมีเรา จัดขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สร้างจิตสำนึกที่ดี มีระเบียบวินัยมาก ให้กับเยาวชน อีกทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนรู้เท่าทันจากภัยที่มากับพนันออนไลน์ ตลอดจนลดปัญหาจากภัยออนไลน์ในเยาวชนและสังคม และเป็นการปลูกฝังให้เยาวชน มีความประพฤติที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำผิดหรือละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นพลเมืองที4ดีของชาติต่อไปในอนาคต โดยมีนายสถาพร เกื้อสกุล ผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์ ผู้แทน ประธานกรรมการ มูลนิธิยังมีเรา นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 40 คน เข้ารับความรู้เกี่ยวกับ“แชร์กลโกง เบื้องหลังพนันออนไลน์, รู้ทันภัยร้ายพนันออนไลน์, “แบบอย่างการเสียสละและการเป็นเยาวชนที่ดี” รวมทั้ง กิจกรรม CSR ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว ชุมชมริมคลองอัมพวา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่จะฝึกภาวะผู้นำ และกาทำงานเป็นทีม โดยใช้เวลา 3 วัน 2 คืน คือ 6 – 8 กรกฎาคมนี้

พันโทหนุน กล่าวว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เป็นรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้เข้ารัฐเป็นอันดับหนึ่งมากว่า 5 ปี โดยเป็นองค์กรมีหน้าที่ผลิต จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและบริการที่เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลมานานกว่า 85 ปี โดยในการดำเนินการแม้ว่าสำนักงานฯ จะเป็นหน่วยงานที่หารายได้เข้ารัฐ แต่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็มิได้ละเลยและยังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และจากการที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งโลก หรือ World Lottery Association (WLA) จึงได้ยึดถือหลักการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสังคมของผู้ให้บริการเกมเสี่ยงโชค หรือที่เรียกว่า Responsible Gaming (RG) รวมทั้งได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ที่ครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

พันโทหนุน กล่าวว่า หนึ่งในการดำเนินการในมิติด้านสังคมที่สำคัญ คือ การส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักถึงโทษภัยของการพนัน โดยเฉพาะในเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ รวมทั้งโครงการ “Kid Dee ต้นกล้าดีมีคุณธรรม ซีซั่น 2” เป็นหนึ่งในโครงการที่สำนักงานฯ ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และการจัดกิจกรรมอบรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม “KID DEE CAMP ค่ายยุวชน ต้นกล้าคุณธรรม” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมของโครงการ ซึ่งจัดใน 4 ภูมิภาค ประกอบด้วยครั้งที่ 1 จัดที่ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 จัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. นครราชสีมา ครั้งที่ 3 จัดที่ภาคใต้ จ.สงขลา และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จัดที่ภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นที่ จ.สมุทรสงคราม โดยครั้งนี้เยาวชน 40 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวม 40 คน จะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษของการพนัน และสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ไม่พนัน ในรูปแบบของการถ่ายทอดต่อ การสร้างภูมิคุ้มกันที่ทวีคูณ รูปแบบการเรียนรู้ที่มาจากการบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่น
จากพี่สู่น้อง ขยายต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้สังคม ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงภัยจากการพนันไปด้วย ตลอดจนได้รับรู้ และตระหนักถึงโทษภัยของการพนันที่เข้มข้นขึ้นในปัจจุบัน และเป็นต้นกล้าแพร่พันธุ์ต้นกล้าดี และเติบโตเป็นเครือข่ายสำคัญที่จะขับเคลื่อนและรณรงค์ให้เยาวชนลูกหลานเรา ได้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน และสามารถเป็นกระบอกเสียง เป็นภูมิคุ้มกันให้สังคมต่อไป
นายสถาพร เกื้อสกุล ผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์ ผู้แทน ประธานกรรมการ มูลนิธิยังมีเรา กล่าวว่า ประสบการณ์ที่น่าสนใจเพื่อหาตัวแทนประจำภาค “คิดดี ไอดอล” ไปต่อยอดเป็นกระบอกเสียงในการรับมือกับภัยคุกคามจากการพนันออนไลน์ในสังคมปัจจุบัน เพื่อให้เยาวชนได้รับการฝึกฝนทักษะและพัฒนาคุณธรรมที่จะเป็นประโยชน์ในการรับมือกับการเล่นพนันออนไลน์ให้เหมาะสม รวมถึงการรู้จักและเลือกใช้เวลาออนไลน์ให้เป็น เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป