HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทราประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.09 น. ที่วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ทหาร ตำรวจ อัยการ นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นางฐิติมา ฉายแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยเวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์ อ่านโองการบูชาฤกษ์ และในเวลา 17.00 น. พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานฝ่ายสงฆ์ ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ถวายเทียนชนวนแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ และประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษกในเวลา 17.09 น. พระสงฆ์ จำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนจบ

จากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวารขึ้นอาสน์สงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจุดเทียนทอง เทียนเงิน และรูปเทียนหน้าแท่นพระสวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร เจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อไป จนถึงเวลาอันสมควร
สำหรับในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา จะประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ในช่วงเวลาประมาณ 9.00 น. ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง แห่งนี้ และภายหลังจากที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา