HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมเด็จธงชัย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรเรียนฟรีที่วัดอินทาราม

สมเด็จธงชัย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารท้องถิ่นที่วัดอินทารามเปิดสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดอาคารเรียนปริญญาตรีเรียนฟรีที่วัดอินทาราม
ที่วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดป้ายหน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ที่พระเมธีวัชรประชาทร(ผศ.ดร.หลวงพ่อแดงนันทิโย เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ร่วมกับศิษยานุศิษย์ สร้างขึ้น เพื่อเปิดสอนฟรี ใน 3 หลักสูตร คือ ป.บส., ป.บท. และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท จากนั้นได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานจุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่พระเทพวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) รองเจ้าคณะภาค 15 กล่าวถวายรายงาน และพระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ขานรายนามผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยวิทยบริการ เช่น พระเทพวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และขานรายนามผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร ป.บท.รวม 56 คน เข้ารับประกาศนียบัตร ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้ให้โอวาทใจความสรุปว่า “การศึกษา” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ ประเทศไทยเราจะเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าอารยนานาประเทศได้ ก็เพราะอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมสูง ดังพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษาที่ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ประการคือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. มีงานทำ มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี ซึ่งท่านทั้งหลายผู้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตจะต้องรู้จักแยกแยะว่าสิ่งใดถูก ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว และเลือกรับ เลือกทำแต่ทางที่ถูก ที่ดี เห็นอะไรที่ ควรทำเพื่อบ้านเมืองก็ต้องทำ สมดังพุทธศาสนสุภาษิต ขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสไว้ว่า “อนตฺถํ ปริวชฺเชติ อตฺถํ คณฺหาติ ปณฺฑิโต”บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ พิธีในวันนี้จะสำเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรสิทธาจารย์ เป็นต้น เป็นประธานและฝ่ายบ้านเมือง มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา เป็นประธาน

อนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านเจ้าคุณพระเมธีวัชรประชาทร หรือที่ทุกท่านในที่นี้รู้จักในนาม หลวงพ่อแดง ผู้ซึ่งเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ สติปัญญา และทรัพย์สิน เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และสนับสนุนการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรในท้องที่ ท้องถิ่นตนเอง ได้ชื่อว่า เป็นบุคคลที่ควรยกย่องและน่าชื่นชม
สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ได้อนุมัติให้ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร เปิดสอน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นมา โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระเมธีวัชรประชาทร, ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 และที่ปรึกษาคณะสังคมศาสตร์ มจร อนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอน ณ วัดอินทาราม ซึ่ง ต่อมาสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567 ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มจร ที่วัดอินทาราม เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) และหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น(ป.บท.) และระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการมีท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และพระเมธีวัชรประชาทร, ผศ.ดร. เป็นผู้อำนวยการ หน่วยวิทยบริการในการจัดการศึกษาหลักสูตร ป.บท. แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ในปีการศึกษา 2566 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) รุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษาและเข้ารับประกาศนียบัตรในวันนี้ จำนวน 56 คน
ในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานมอบข้าวสาร ปันสุข สงเคราะห์ เกื้อกูล พัฒนา บูรณาการ ภายใต้โครงการพระสงฆ์ไม่ทิ้งประชาชน อุปถัมป์โดย พระเมธีวัชรประชาทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์หลวงพ่อ แดงนันทิโย โคกหนองนาสวนพุทธเกษตร ดอกเตอร์หลวงพ่อแดง มูลนิธิวัดอินทาราม สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเหมืองใหม่ โดยมี ให้ผู้ยากไร้อีก 1,500 ถุงด้วย
พระเมธีวัชรประชาทร(ผศ.ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย) กล่าวว่า อาตมาให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะการศึกษาจะทำให้เราองอาจ เป็นที่ยอมรับจากสังคม และยังพัฒนาความสามารถเพื่อกลับไปพัฒนาบ้านเกิดให้เจริญรุ่งเรือง วัดอินทาราม จึงได้เปิดสอนฟรี ใน 3 หลักสูตร คือ ป.บส., ป.บท. และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และอนาคตจะต่อยอดเปิดให้เรียนฟรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษากลับไปพัฒนาบ้านเกิด ให้เจริญมีความอยู่ดีกินดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยังยืนต่อไป