HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เป็นประธานเปิด “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2567) นายสมบูรณ์ จิตรพัฒนากุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เด็กและเยาวชน ที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ซึ่งมีพฤติกรรมแห่งความผิดที่ไม่รุนแรงและมีแนวโน้มที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้ จำนวน 54 คน โดยมีนางออมฤดี ชั้นไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงาน

กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และกองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ในระหว่างวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2567 ณ กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และทักษะชีวิต รวมทั้งฟื้นฟูสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวสังคม เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา