HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 7 เปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน”

รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 7 เปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่าง 8-15 ก.ค.มี 44 เด็ก เยาวชน ผู้หลงผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เข้าบำบัดฟื้นฟู

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 9 ก.ค.67 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นางสาว รศนา เศรณีปราการ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานเปิด โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว และกิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ประจำปี งบประมาณ 2567 โดยมี นางกนกพร ศิลาภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน มี พ.อ.พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดโครงการ และ พ.ท.อดิสัย เนตรสว่าง ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 นำเสนอแผนการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ในสังกัดสำนักงานผู้พิพากษา ภาค 7 จำนวน 8 จังหวัด รวม 9 ศาล นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งคณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด จาก 8 จังหวัดรวม 9 ศาล ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วม

โดยโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2567 วัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้ได้รับการแก้ไข บำบัด และฟื้นฟู เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และทักษะการดำเนินชีวิต รวมถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและสังคมโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 7 จำนวน 44 คน จาก 9 ศาล นางสาวรศนา เศรณีปราการ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 กล่าวว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ ปลูกฝังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบเนื่องต่อไปด้านนางกนกพร ศิลาภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากจะได้รับความร่วมมือจากศาลเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 แล้วยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกองพลทหารราบที่ 9 โดยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และกำลังพลในการจัดโครงการ เพื่อให้การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับสภาพปัญหาและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งเน้นการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษ

เพราะเด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ แต่ในปัจจุบันสังคมมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชน ทำให้หลายคนหลงผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และทักษะชีวิต รวมทั้งฟื้นฟูสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและสังคม เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวที่อยู่ในสังกัดสำนักงานผู้พิพากษาภาค 7 จำนวน 8 จังหวัด รวม 9 ศาล ประกอบด้วย 1.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 2.จ.สมุทรสาคร 3.จ.นครปฐม 4.จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5.จ.เพชรบุรี 6.จ.สุพรรณบุรี 7.จ.ราชบุรี 8.ศาลจังหวัดทองผาภูมิ และ 9.จ.สมุทรสงคราม