HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินจัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อเวลา13.00น.ของวันที่10ก.ค. ที่โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวินได้มอบหมายให้นายเกษมสิทธิ์ หมื่นธนัทพงศ์ รองนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก นางสาวสุกัญญา จีนเกิด รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเสด็จในพร้อมคณะครูเข้าร่วมเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี พ.ต.ต.ชัชชัย ศรีพลัง สวป.(ชส) สภ.บ่อวิน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ยังพบว่ายังมีการแพร่ระบาด

จากการสำรวจพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดและผู้เสพยาเสพติดมากขึ้นจากเดิม ที่ผู้เสพ ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นและวัยทำงาน แต่ปัจจุบันพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของผู้เสพที่อยู่ในนักเรียนระดับ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จึงเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดได้มีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นและหนักขึ้น มีจำนวนผู้เสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนในช่วงของวัยรุ่น ระดับประถมศึกษาและ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า ของประเทศต่อไป