HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผบช.ตำรวจสันติบาล เปิดโครงการสร้างจิตสำนึกข้าราชการตำรวจในสังกัด

วันที่10กรกฎาคม 2567 พลตำรวจโท อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ในโครงการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล โดยมี พลตำรวจตรี จรูญ ไพลดำ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล1 รองผู้บังคับการ ผู้กำกับการ และข้าราชการตำรวจในสังกัดสันติบาลจากทั่วประเทศเข้าร่วมรับการอบรม ในระหว่างวันที่ 10-11กรกฎาคม 67 ณ โรงแรม ซี แซนซัน หัวหิน รีสอร์ท ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นหน่วยงานปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ มีเป้าหมายเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม “โครงการสร้างจิตสำนึก” ขึ้นมา เพื่อสรุปผลการดำเนินการในปี2567ที่ผ่านมา พร้อมทั้งวิเคราะห์ วางแนวทางแก้ไขปัญหา และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาเนื้อหาการฝึกอบรมให้ดียิ่งขึ้น

นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อในสถาบันการศึกษา มุ่งเน้นให้กลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดอย่างมีเหตุและผล สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจปกป้องไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ เฝ้าระวังตรวจสอบกลุ่มผู้ไม่หวังดี ที่มีพฤติการณ์บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ
บรรณรต จ.เพชรบุรี