HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อธิบดีกรมประมงนำทีมลงพื้นที่เพชรบุรีจับปลาหมอคางดำ กว่า 300 กิโลกรัม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของหมอคางดำของหน่วยงานกรมประมง โดยการทำวิจัยการทำหมันปลาหมอคางดำ เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำที่มีการแพร่ระบาด เพื่อลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำไม่ให้สามารถสืบพันธุ์ได้ โดยมีนายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมง และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาหมอคางดำ (ปลาแดดเดียว ปลาส้ม น้ำปลา) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและนำขึ้นมาใช้ประโยชน์มาจัดแสดง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

จากนั้น นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอบ้านแหลม หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมงในจังหวัดเพชรบุรี ประธานชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งเพชรบุรี ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หน่วยงานราชการ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ผู้ประกอบการประมง เจ้าหน้าที่ประมง สื่อมวลชน และชาวประมงในพื้นที่

เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่ให้สำเร็จอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม โดยการกำจัดปลาหมอคางดำโดยใช้เครื่องมือประมงประเภทอวนและแห ในพื้นที่คลองบางทะลุ หมู่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นจำนวนมาก ผลการดำเนินการจับปลาหมอคางดำได้จำนวน 300 กิโลกรัม ทั้งนี้ ได้ส่งมอบปลาหมอคางดำที่จับได้ให้กับสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี เพื่อนำไปทำเป็นน้ำหมักชีวภาพต่อไป
บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ จ.เพชรบุรี