HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570ทบทวน ครั้งที่1/2567

เวลา10.00น.ของวันที่11ก.ค. ที่อาคารอเนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิก ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมี ประชาชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้ให้ทางอบต.บ่อวินดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการการพัฒนาของพี่น้องประชาชนในเขตอบต.บ่อวิน สำหรับ การจัดทำประชาคม ได้มีแนวทางตามความต้องการของประชาชนในชุมชนคือ การแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ทำถนนที่ชำรุดในชุมชน แก้ไขปัญหาประปาในชุมชน โดยให้ทางคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาแล้วนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปทั้งนี้ในการนำเสนอของผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ ที่นำเสนอ มาทั้งหมดนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จะเร่ง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งกองช่าง กองสาธารณสุข สำรวจตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งหากพบปัญหา จะได้เร่ง ดำเนินการ หรือประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง ให้รับทราบและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ตามแผน ซึ่งในวันนี้ได้รับความร่วมมือ จากผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นในหมู่บ้านเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีเป็นอย่างดี