ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พิธีเชิญเงินพระราชทานครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยและวาตภัย

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเชิญเงินพระราชทานครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยและวาตภัย โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี

ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้มอบเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 4 ราย และเสียชีวิตจากเหตุวาตภัย จำนวน 1 ราย รายละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เยียวยาครอบครัวผู้ได้รับความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคคลในครอบครัว ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและยังความปลาบปลื้มให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้

โดยมี นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี