โครงการฯ พร้อมกาย พร้อมใจ เข้าสู่วัยสูงอายุ

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกาย พร้อมใจ เตรียมสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2566 หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ สู่ผู้สูงวัย สุขภาวะดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 100 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และทักษะในการดูแลด้านสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ

 

โดยการพัฒนาสมาธิขั้นพื้นฐานและสามารถนำหลักธรรมและคุณธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สร้างความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา