HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จัดกิจกรรม “ปั่นเชื่อมโยง 1 ตลาดโบราณกับ 2 ศาสนสถาน” ตามโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประจำปี 2566

วันนี้ 25 มิถุนายน 2566 ณ ตลาดโบราณนครเนื่องเขต ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ .ฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม “ปั่นเชื่อมโยง 1 ตลาดโบราณกับ 2 ศาสนสถาน” ตามโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา นาย จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และชมรมจักรยานจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธี

กิจกรรมครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

เส้นทางปั่นเชื่อมโยง 2 ตลาดโบราณ กับ 2 ศาสนสถาน ในวันนี้ โดยกำหนดจุดสตาร์ท ที่ หน้าตลาดโบราณนครเนื่องเขต อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปตามเส้นทาง – วัดหนามแดง- วัดบางปลานัก – วัดบางปรงธรรมโชติการาม- วัดแพรกวังตะเคียน – สิ้นสุดที่ตลาดโบราณนครเนื่องเขต

มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 600 คน คาดว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตาม เส้นทางปั่นและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ทั้งด้านบริการ อาหาร โรงแรม ที่พัก ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ สู่ท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา