HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าชลบุรี เป็นประธานฯ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 เนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

โดยมีพระเดชพระคุณพระชลญาณมุนี,ดร. (สมโภช ธมฺมโภชฺโช) เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์, นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา, นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

โดยมีพระเดชพระคุณพระชลญาณมุนี,ดร. (สมโภช ธมฺมโภชฺโช) เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์, นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา, นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี