HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนและผลักดัน พัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรอง กลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

การรายงานผลการศึกษา ระบบขนส่งรองในเขตจังหวัดฯ ตามโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ กลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก