HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

วันนี้ 28 มิ.ย. 66 เวลา 16.00 น. นายปฐมพงศ์ ฟักเขียว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา และ นายสมหมาย ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักศึกษา

และแรงงานทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา และ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ร่วมในพิธี ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา