ผู้ว่าชลบุรี รับ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เนื่องในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รับ พลอากาศเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เนื่องในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอศรีราชา และ ผู้แทนลูกเสือ ร่วมพิธี ในการนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ได้ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงพระดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และประธานในพิธี ยืนบนแท่นรับการเคารพสวนสนาม กองลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ

สำหรับการดำเนินงานกิจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ นโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ เพื่อปลูกฝัง ฝึกฝนอบรม และพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือ ให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน ที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต