HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมุกดาหาร

วันนี้ 4 ก.ค. 2566 ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พันเอกจักริน จิตคติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 ประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษาที่ โดยมี นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ตำแหน่งผู้บังคับหน่วยนักศึกษาวิชาทหาร 2566 พร้อมด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มนฑลทหารบก ที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม และนักศึกษาวิชาทหาร ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน 590 นาย

พันเอกจักริน จิตคติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 ได้ให้โอวาทในพิธีเปิดการฝึกในครั้งนี้ ขอให้นักศึกษาวิชาทหาร เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากการฝึกไปใช้ประโยชน์ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีลักษณะผู้นำ พัฒนาประสิทธิภาพของนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมที่จะเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพบก และร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

 

 

 

นายอานนท์ เสียงล้ำ หัวหน้านักเรียน เปิดเผยว่า การฝึกวิชาทหาร เพื่อความเป็นระเบียน มีวินัย ฝึกความอดทน และเกิดความสามัคคีเป็นหมู่คณะ จากการฝึกมีความเป็นระเบียบวินัยมากขึ้น รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตั้งมั่นต่อหน้าที่ และจะนำวิชาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำต่อไป

 

สำหรับการฝึกในครั้งนี้ กองทัพบกมีความมุ่งหมายให้นักศึกษาวิชาทหาร มีความรู้ ความสามารถทางทหาร ทั้งเทคนิคและทางยุทธวิธี ในการปฏิบัติการรบ ทั้งในแบบและนอกแบบ มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติในภูมิประเทศจริง เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย ฝึกความอดทนและอดกลั้น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และนำความรู้สู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงสามารถปฏิบัติหน้าที่มนระดับผู้บังคับหมู่ และตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีจิตอาสา ช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ความรัก เทิดทูนและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้มีระเบียบวินัย เชื่อฟัง ปฏิบัติการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด ทั้งต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบประเพณี วัฒนธรรมที่ดีของชาติ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์การต่อสู้ต้านภัยยาเสพติด สำหรับพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมฝึกในครั้งนี้ จำนวน 590 นาย จาก 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมุกดาหาร โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา โรงเรียน ผาเทิบวิทยา โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา โรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร และโรงเรียนทีโอเอวิทยา.

 

 

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.มุกดาหาร