จังหวัดเลยซ้อมใหญ่ แผนสถานการณ์สมมุติ ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ช่วยเหลือ นทท.อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐานอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มีเรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด” แผนสถานการณ์สมมุติลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เขตสุขภาพที่ 8 มี รองนายแพทย์/ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง โดยมีนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง กล่าวต้อนรับคณะ ฯ

 

 

 

 

 

 

นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานเรียนถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ว่า ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยว่า ปฏิบัติการแพทย์กำหนด ระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน มีองค์ประกอบด้วยออกคำสั่งผู้ปฏิบัติการแพทย์ ซึ่งจังหวัดเลย กำลังดำเนินการ การจัดพาหนะบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ กำหนดให้เครือข่าย ทหาร ตำรวจ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้การสนับสนุน มีการจัดการด้านยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์อื่นๆ ครบตามมาตรฐาน มีระบบการสื่อสาร และสารสนเทศ ครบตามมาตรฐาน มีจุดจอด/สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยจังหวัดเลยได้ดำเนินการสำรวจจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมีครบทุกอำเภอ

 

 

ทั้งนี้หน่วยที่จัดตั้งใหม่ ต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะอนุมัติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการการแพทย์เฉพาะทางอากาศยาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
จึงได้สนับสนุนงบประมาณ ให้เขตสุขภาพที่ 8 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในฐานะศูนย์วิชาการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 8 จึงมอบหมายให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ดำเนินการซ้อมแผนสถานการณ์ ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมี วัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินไร้ร้อยต่อ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่อยู่ห่างไกลระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางบกที่เข้าถึงยากลำบาก

 

 

โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล นักฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จากโรงพยาบาลในจังหวัดเลย และเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จำนวนรวม 350 . คน ผู้ร่วมสังเกตการณ์ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเลย คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ภูสวนทราย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และสถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง.

 

 

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย