HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าฯชลบุรี เป็นประธานโครงการบ้านห่วงใย จากใจ GLO จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 14.30 – 17.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานโครงการบ้านห่วงใย จากใจ GLO จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารอปท กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวรและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 1 หลัง คือ นางอำนวย อุดมรัตน์ บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน แปลง 3 ไร่ ของนางสาวกิตติมา เกตุแจ้ ณ บ้านเลขที่ 75/3 หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ได้ร่วมกิจกรรม การปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมหว่านข้าว การทอดแหหาปลา ดูแปลงสาธิตการเลี้ยงไก่และเก็บไข่ไก่สดๆจากเล้าไก่ ตามโครงการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี พ.ศ.2566 “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และพื้นฟูบำรุ่งรักษาพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลและชุมชน รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้อันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี