HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมต์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล นายอำเภอบ่อทอง และภริยา

 

 

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบ่อทอง ร่วมมอบ โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส