HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เลขาธิการอาชีวศึกษาเปิดโครงการอาชีวศึกษา เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้วิชาการอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.บ้านพราน (ประชานุเคราะห์) ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ว่าร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และนวัตกรรมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษสู่ชุมชม ระหว่างสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 9 แห่ง และ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนทั้ง 2 หน่วยงาน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของตนเองและสำนึกรักบ้านเกิด และเพื่อให้ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาได้เผยแพร่และถ่ายทอดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและ ร.ร.ประถมศึกษาจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

จากนั้น คณะของเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้เยี่ยมชมร้านนิทรรศการ ทำการปลูกต้นทุเรียนภูเขาไฟและตัดผลทุเรียนภูเขาไฟ พิธีปล่อยนกสู่ฟ้าปล่อยปลาสู่น้ำปลูกต้นทุเรียนที่ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกราบไหว้หลวงพ่อพระตาตนองค์จริงที่วัดสำโรงเกียรติ โดยมี ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายศุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นายสงกรานต์ จันทร์น้อย อดีตผู้แทนข้าราชการครูใน กคศ. นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว อดีตกรรมการสภาการศึกษา นำคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 9 แห่ง และจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวนมากมาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การดำเนินการในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือและพลังของหน่วยงานการศึกษาภาครัฐ ซึ่งมีภารกิจที่คล้ายๆกัน ดังนี้ ภารกิจการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี โดยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจรับผิดชอบต่อหน้าที่และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ภารกิจการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็นการจัดการ ศึกษาการอาชีวศึกษา เพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแนวคิด ประเทศไทยมั่นคง ร่ำรวย ด้วยมืออาชีวะ อาชีวะพร้อม การศึกษาพร้อม ประเทศไทยเดินหน้า จากความสำคัญของการจัดการศึกษาแต่ละระดับ จึงเป็นที่มาของโครงการอาชีวศึกษาเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และนวัตกรรมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษสู่ชุมชนของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย 2 ภาคส่วน โดย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดำเนินการจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร สู่ขวัญทุเรียน ร.ร.บ้านพราน (ประชานุเคราะห์) การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ การแสดงและจัดจำหน่ายผลไม้ ได้แก่ ทุเรียนภูเขาไฟ เงาะ มังคุด และผลไม้ตามฤดูกาลของอำเภอขุนหาญ ส่วนสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดกิจกรรมผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา นวัตกรรมทางวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน การอบรมหลักสูตรการปรับปรุงดินจากเปลือกทุเรียน และการแปรรูปผลผลิตหลากหลายรูปแบบจากทุเรียน.

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ