ผู้ว่าฯชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2566

เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในภาพรวมของจังหวัด พิจารณาคัดเลือกราษฎรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล แทนเกษตรกรที่ลาออกจากโครงการ

พิจารณาการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้กับราษฎรในพื้นที่ป่าชายเลน และติดตามผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตามมติคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ในคราวประชุมที่ผ่านมา