มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงาน

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

ดังนี้
– เวลา 14.00 น. เป็นประธานนำเสนอผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE เพื่อรักษามาตรฐานเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 5 ณ ห้อง SAPPHIRE 204 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
– เวลา 14.30 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะฯ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและให้กำลังใจเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 15 ชมรม ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
– เวลา 17.00 น. เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานในวโรกาสเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานจังหวัด อำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรีมีเป้าหมายเพื่อมุ่งมั่นเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับยอดเพชร และก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE สาขาภาคตะวันออกอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจห่างไกลยาเสพติด ตามปณิธานขององค์ประธานโครงการฯ โดยมี นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมและร่วมรับเสด็จฯ