สภาเกษตรกรแห่งชาติจับมือบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทยจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร มีการพัฒนาทักษะทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด

มื่อวันที่ 20 ก.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการส่งเสริมรายได้นอกภาคการเกษตรซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย (มหาชน) ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการส่งเสริมให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร มีการพัฒนาทักษะทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้มีรายได้เสริมนอกภาคการเกษตร สร้างความหลากหลายในอาชีพ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งมีแนวทางของความร่วมมือในการประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ โดยนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต การแปรรูปและการตลาด และประสานความร่วมมือในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้นอกภาคการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงที่พ้นฤดูเก็บเกี่ยว และลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนในอาชีพได้โดยมี นางปุญชิดา ธีรชนินกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นผู้กล่าวรายงานและมี นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมโครงการมาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

 

 

นางปุญชิดา ธีรชนินกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม กล่าวว่า โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ไปต่อยอดหรือพัฒนาทักษะ การประกอบอาชีพ และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งสร้างความหลากหลายในอาชีพและสร้างรายได้เสริมนอกภาคการเกษตร ทั้งนี้ บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ รวมทั้งเป็นผู้บริหารจัดการด้านงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมด สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดหาพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าวว่า สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เพราะในปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุน มีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น ราคาผลผลิตตกต่ำ มีการใช้สารเคมีจำนวนมากและไม่ถูกต้อง ต้นทุนการผลิตสูง แมลงศัตรูพืชรบกวน การปลูกพืชไม่หลากหลาย ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ และสิ่งสำคัญที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร คือ ต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงส่งผลให้เกษตรกรเสี่ยงในการขาดทุน ตนจึงเห็นว่าโครงการนี้สามารถส่งเสริมให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร มีการพัฒนาทักษะทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้มีรายได้เสริมนอกภาคการเกษตร สร้างความหลากหลายในอาชีพ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้

 

 

 

 

 

นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากการจัดทำบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการส่งเสริมให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร มีการพัฒนาทักษะทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดให้มีรายได้เสริมนอกภาคการเกษตร สร้างความหลากหลายในอาชีพ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะในการผลิต การแปรรูป และการตลาดควรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดและควรส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ให้หลากหลายเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกร และลดความเสี่ยงต่ออาชีพของเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอขอบคุณบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และได้มาสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับเกษตรกร เพื่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ