เปิดโต๊ะเสวนา ม.วงษ์ชวลิตกุล ระดมความคิดภาคธุรกิจนครราชสีมา แนะ นศ.เปลี่ยนความคิด AI สู่อนาคตธุรกิจยุคใหม่

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลมีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “ทักษะของการตลาดแรงงานในอนาคต” ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คุณไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมากิตติมศักดิ์ คุณสมลักษณ์ ศรีสุวรรณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา คุณสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและคุณมารุต ชุ่มขุนทด CEO Class Café โดยมีคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ว่า จ นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ใหญ่ มีประชากรเป็นจำนวนมากอีกทั้งเป็นพื้นที่ที่มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมีการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและนานาชาติสิ่งนี้ทำให้ต้องมีการวางแผนพัฒนาเพื่อการรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต ในปัจจุบันผลกระทบจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้รูปแบบการจ้างงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเราจะเห็นจากระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI; Artificial intelligence) ที่เข้ามามีบทบาท ภาคอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากขึ้น อีกทั้งความต้องการทักษะแรงงานที่มีฝีมือเฉพาะด้าน

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปสู่ตลาดแรงงานในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ ธุรกิจการค้าปลีก การท่องเที่ยวเป็นต้น การผลิตบัณฑิตในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการรู้ทิศทางความต้องการบัณฑิตในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าจะมีลักษณะความสามารถอย่างไร สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้จะมีการเสวนาในเวทีใหญ่และแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยในแต่ละคณะวิชาซึ่งการเสวนาดังกล่าว จะเป็นการตอบโจทย์ให้กับมหาวิทยาลัยในการนำข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร ให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “เรามีความตั้งใจว่า เด็ก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจบไปต้องมีงานทำทุกคน”

 

 

 

 

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ จ.นครราชสีมา