HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ฝรั่งทึ่ง เมืองพัทยาจัดโครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยาริมชายหาด นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจ

วันที่ 21 ก.ค.66 ที่บริเวณชายหาดพัทยากลาง จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดเมืองพัทยาจัดโครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา ประจำปี 2566 โดยมี น.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธี

 

ด้วยฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เมืองพัทยา ได้จัดงานโครงการ
ลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา ประจำปี 2566 วันที่ 21-22 ก.ค.66 เพื่อเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทย วิถีชีวิตของชุมชนเมืองพัทยา และเพื่อให้เกิดคุณค่าการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมไทย ก่อเกิดประโยชน์กับสังคมส่วนรวมในเชิงรูปธรรม

 

ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานด้านศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ได้เห็นคุณค่าอันดีงามที่ ผ่านการนำเสนอของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน

 

โดยในกิจกรรมได้มีการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์, วิถีชีวิตของชุมชนเมืองพัทยา ด้านวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, ซุ้มจำลองวิถีชีวิตของชุมชนเมืองพัทยา ด้านวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อเผยแพร่ปลงานศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรี รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเมืองพัทยาต่อไป

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี