HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชาวโพธิ์ศรีสุวรรณ 304 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ลดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2566  ที่บริเวณวัดบ้านเสียว นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานพี่น้องประชาชนในตำบลเสียว ร่วม 304 คน ประกาศเจตนารมณ์งดเหล้า ช่วงเข้าพรรษา โดยมีพระครูโพธิสัจจารักษ์ เจ้าคณะตำบลเสียว เขต 1 และคณะสงฆ์ในตำบลเสียว นายจันทร์  โต๊ะสิงห์  นายก อบต.เสียว กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในตำบลเสียว พร้อมหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมในกิจกรรม  การประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าครบพรรษาครั้งนี้ ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ท่านได้สอนให้คนไทยมีคุณธรรม  จริยธรรม ทรงสอนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ  และใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างพอดี  พอประมาณ  และสมดุล ทั้งนี้นายอำเภอยังกล่าวว่า ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่มีความตั้งใจแน่วแน่แล้ว ได้ประพฤติปฏิบัติตนไปตลอดจนครบพรรษา และหวังอย่างยิ่งว่าชาวตำบลเสียวจะได้ร่วมโครงการนี้ครบถ้วนทุกคน เป็นลำดับต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านที่ให้การสนับสนุน งดเหล้าเข้าพรรษาในตำบลเสียว ประกอบด้วยหมู่บ้านเสียว บ้านหนองโน  บ้านหนองสำโรง บ้านหนองแคน บ้านสามขา บ้านหนองพระ  บ้านหนองผือ  บ้านตลาด บ้านหนองขาม บ้านหนองเรือ บ้านหนองมะโนรมย์  บ้านหนองขุนศรี และบ้านสำโรงปัจจิม พร้อมได้มอบเกียรติให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสียว  โรงเรียนไตรมิตร โรงเรียนบ้านเสียว โรงเรียนบ้านสามขา โรงเรียนบ้านหนองผือ  โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ ชมรมผู้สูงอายุตำบลเสียว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว กรรมการพัฒนาบทบาทสัตรี คณะกรรมการสุขภาวะตำบลเสียว และสภาเด็กและเยาวชนตำบลเสียว ที่ได้ให้การสนับสนุนงดเหล้าเข้าพรรษา

 

 

 

 

 

 

 

จะอย่างไรก็ตามในกิจกรรมวันดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ชาวบ้านแต่ละหมู่และหน่วยงานสถานศึกษา ได้จัดตกแต่งขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาไปรอบหมู่บ้าน โดยมีเด็ก ๆ นักเรียนโรงเรียนและชุมชนร่วมกันถือป้ายรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษานี้ด้วย  โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ด้านนายประสาน  ขันติวงศ์ กำนันตำบลเสียวกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทางตำบลเสียวได้ถือเป็นประเพณีทีได้จัดขึ้นทุกปี แต่ละปีก็จะมีนักดื่มหน้าใหม่มาแสดงเจตนารมณ์ลดละเลิกเหล้าจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2566 นี้มีผู้สมัครใจเข้าร่วมถึง 304 คน จากคนหลายรุ่นหลายวัย ซึ่งเห็นแล้วรู้สึกภูมิใจและจะดำเนินงานให้ยั่งยืนตลอดไป.

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว พีรชัย  วงษ์เลิศ ผู้สื่อข่าว จ.สุรินทร์