HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

PEA เขต 2 ชลบุรี ร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล

นายสาโรจน์ ชาวห้วยหมาก นักบริหารงาน ระดับ 11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี นำพนักงานเข้าร่วมปลูกต้นโกงกางและต้นเสม็ด ในโครงการ “ปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล” ของเทศบาลตำบลเสม็ด ทั้งนี้ PEA ได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็คเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยมีนางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศบาลตำบลเสม็ดเป็นประธานในการจัดงาน ณ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี