ภรรยาจาตุรนต์ ฉายแสง ทำบุญครบรอบวันเกิด 63 ปี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางจิราภรณ์ ฉายแสง ประธานที่ปรึกษาพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา นำคณะกรรมการพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา ร่วมทำบุญครบรอบวันเกิด 63 ปี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นสิริมงคลในวันครบรอบวันเกิด และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภารค่าใช้จ่ายให้กับทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีนางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะครูคอยให้การต้อนรับ ในการนี้นางจิราภรณ์ ฉายแสง ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ทางศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งนี้ต้องให้เป็นประจำเสมอ สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งนี้

 

ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 จนกระทั้งวันที่ 5 กันยายน 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ศูนย์การศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการและโรงเรียนสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะเป็นสถานศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อมเพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และดำเนินการส่งต่อไปสู่โรงเรียน ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้ ได้ให้บริการที่เหมาะสมกับนักเรียนในการส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อ ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะการรับรู้และกล้าแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และทักษะความจำเป็นเฉพาะความพิการของนักเรียนแต่ละบุคคล ในการนี้นางจิราภรณ์ ฉายแสง ประธานที่ปรึกษาพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา ได้นำอาหารร่วมแจกจ่ายให้กับน้องๆ นักเรียนได้รับประทานกันอีกด้วย