HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวาย ณ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ (5 พ.ย. 66 ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องอัฐบริขารต่างๆ ทอดถวาย ณ วัดสมานรัตนาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ โดยมอบหมายให้ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ภายหลังออกพรรษาแล้ว 1 เดือน โดยมีพระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ นายกฤษดา มหาวิริโยทัย ประธานกรรมการวัดสมานรัตนาราม ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี

สำหรับยอดเงินร่วมทำบุญในครั้งนี้มีจำนวน 10,958,599 บาท เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม รวมทั้งสบทบทุนในการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม
การทอดกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชน ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจในการสร้างบุญกุศลสร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่ และวัฒนาถาวรสืบไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา