HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ระดมสมองประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา เปิดแผนพัฒนารับอนาคต

มีรายงานว่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา ครั้งที่ 5/2566 โดยมีสมาชิกคณะที่มาจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการเมืองท้องถิ่น ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นรับการเติบโตในอนาคต ที่ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้เมืองพัทยาจัดทำแผนการดำเนินงานของเมืองพัทยาขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานของเมืองพัทยาที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงานและโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ โดยให้รวมแผนงาและโครงการพัฒนาจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน

ทั้งนี้ เมืองพัทยาได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามระเบียบฯ กำหนดให้แผนการดำเนินงานเมืองพัทยาจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ เมืองพัทยาจึงจัดคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังกล่าวขึ้น

 

 

 

โดยร่างการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2566-2570) มีโครงการที่ขอเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 24 โครงการ งบประมาณรวม 5 ปี ทั้งสิ้น 1,415,150,580 บาท หน่วยงานที่ขอเพิ่มเติมโครงการ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักช่าง
จำนวน 10 โครงการ งบประมาณรวม 647,540,380 บาท สำนักช่างสุขาภิบาล
จำนวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 735,310,000 บาท

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 2,086,000 บาท เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 30,150,000 บาท สำนักปลัดเมืองพัทยา จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 642,000 บาท

ครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติมทั้งสิ้น จำนวน 23 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น งบประมาณรวม 8,780,600 บาท ประกอบด้วย สำนักปลัดเมืองพัทยา
จำนวน 4 รายการ งบประมาณรวม 545,600 บาท สำนักการศึกษา จำนวน 12 รายการ งบประมาณรวม 4,960,000 บาท สำนักช่างสุขาภิบาล จำนวน 5 รายการ งบประมาณรวม 72,600,000 บาท สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 รายการ งบประมาณรวม 1,675,000 บาท

 

 

 

แผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 โดยมีโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5 ปี เป็นเงิน 125,000,000 บาท หน่วยงานที่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 75,000,000 บาท สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000,000 บาท

ครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น จำนวน 1 รายการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น งบประมาณรวม 186,000 บาท ประกอบด้วย สำนักช่างสุขาภิบาล
จำนวน 1 รายการ งบประมาณรวม 186,000 บาท โดยคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเพื่อหาเห็นชอบและนำข้อเสนอแนะต่างๆ ตามแนวทางก่อนส่งแผนฯ ให้นายกเมืองพัทยาประกาศใช้ต่อไป