HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เทศบาลเมืองหนองปรือ เดินหน้าโครงการรวมพลังผู้สูงอายุ สุขภาพดี มีชีวียืนยาว

มีรายงานว่า เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการของผู้สูงวัย ตามโครงการรวมพลังผู้สูงอายุ สุขภาพดี มีชีวียืนยาว ประจำปี 2567 ที่สวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกชมรมดอกลำดวนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สุงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละปี ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ เหมือนดังเช่นในหลายๆ ประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ ยังคงเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ทม.หนองปรือ จึงได้เดินหน้าโครงการรวมพลังผู้สูงอายุ สุขภาพดี มีชีวียืนยาว ขึ้น ภายในกิจกรรมได้มีการทดสอบผู้สูงอายุด้วยแบบฝึก การลากเส้นตามทิศทาง ในตาราง 9 ช่อง ซึ่งเป็นแบบฝึกสำหรับการบริหารสมอง ให้ผู้สูงวัยฝึกการจดจำทิศทาง, ฝึกกล้ามเนื้อมือในการลากเส้น และฝึกการคิดวิเคราะห์เป็นลำดับ เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถในการรับรู้จะลดลง อาจส่งผลต่อความจำ การคิด และทักษะความเข้าใจ โดยวิธีการที่จะลดความเสื่อมถอยดังกล่าวได้ พบว่าการออกกำลังกายสมองอย่างสม่ำเสมอหรือ การฝึกสมอง จะสามารถช่วยรักษา และกระตุ้นการทำงานของสมอง กระตุ้นความคิด และความรู้ความเข้าใจในกลุ่มของผู้สูงวัยได้

สำหรับหลักในการบริหารสมอง คือ การฝึกสมองให้ส่วนต่าง ๆ มีการทำงานที่ประสานกันมากขึ้น ช่วยให้สมองทำงานอย่างเป็นระบบ และเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์สมอง ด้วยการส่งเสริมประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เมื่อประสาทสัมผัสทำงานได้ดี จะก่อให้เกิดการกระตุ้นความจำ ความคิด การอ่าน การเขียน และการคำนวณได้ โดยกิจกรรมจะต้องกระตุ้นการใช้มือทั้งสองข้าง หรือกิจกรรมที่ใช้ร่างกายสองซีกทำงานไปพร้อมกัน เพื่อไปกระตุ้นให้สมองทั้งสองซีกนั้นทำงานกันได้อย่างสมดุล