HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาเคลื่อนที่

วันที่ 23 ม.ค.67 ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาเคลื่อนที่ โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

ด้วยเมืองพัทยาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งในเรื่องของภาคธุรกิจ และการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประติมากรรมที่สร้างขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาสัมผัส และสร้างรายได้อย่างมหาศาลในพื้นที่ รวมทั้งสถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารและบริการอื่นๆ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรในช่วงอายุ 20 – 60 ปี อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่เป็นกำลังในการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ รวมถึงจำนวนประชากรนักท่องเที่ยวในช่วงวัยดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีกำลังและการเลือกตัดสินใจในการท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้ได้อย่างรวดเร็ว และมากพอที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่เมืองพัทยา เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชน ได้รับทราบความเป็นมาในดำเนินงานด้านต่างๆ ของเมืองพัทยา รวมถึงเทศกาล สถานที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมของเมืองพัทยา

 

 

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาเคลื่อนที่ เพื่อนำเสนอนโยบายของเมืองพัทยา แนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่พร้อมร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและทิศทางในอนาคต ด้านบริหารราชการเมืองพัทยา อีกทั้งสร้างความเข้าใจ และแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองพัทยา ไปจนถึงแผนงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ตลอดปี 2567

โดยในวันนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพื้นฐานการพัฒนาสู่เป้าหมายเดียวกันที่จะทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีศักยภาพ มีความก้าวหน้าทันสมัย พร้อมทั้งความยั่งยืนในทุกๆ ด้าน โดยการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามข้อข้องใจต่างๆ รับรู้ รับฟัง ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือ เครือข่ายและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานเพื่อที่จะได้ตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

 

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญในการที่จะให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และพัฒนาในเชิงลึกตั้งแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประลุเป้าหมายพร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองพัทยา โดยได้รับสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) TCEB สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการสถานบันเทิง เมืองพัทยา สมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา และ สาขาจอมเทียน สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพัทยา และมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา โดยภายงานมีการเสวนาเกี่ยวการสร้างความเข้าใจและการรับรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในพัทยา และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาตลอดปี 2567