HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบต.บางพระ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้ง 1 2567 เพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่ห้องประชุม อบต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกอบต. บางพระ เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร อบต. บางพระ คณะกรรมการพัฒนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานใกล้เคียง พร้อมด้วยประชาชน 12 หมู่ เข้าร่วมกว่า 500 คน ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นปัญหาในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน่วยราชการต่างๆ

มาร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการเสนอปัญหาขยะ ที่มีจำนวนมากจนล้นถังขยะเพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่ บนพื้นฐานแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา การบริการสังคม และการประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญาในการประกอบอาชีพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน ตลอดจนเพื่อให้การบริหารจัดการของ อบต.บางพระ มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกอบต. กล่าวว่า การประชุมประชาคมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวตำบลบางพระได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมประชาคมได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจงปัญหา/ความต้องการของตนเองให้ อบต.บางพระ ได้รับทราบ และนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน มี สโลแกน”บางพระเมืองน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” พัฒนาแบบองค์รวม ประชาชนมีส่วนร่วม บริหารงานแบบบูรณาการ ก้าวทันเทคโนโลยี การคมนาคมสะดวก น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ การศึกษาก้าวล้ำ ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน