HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อาชีวศึกษาอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นายสุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้พร้อมใจกันจัดให้มีพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นเกียรติของสถานศึกษา คณะผู้บริหาร และนักเรียน-นักศึกษา ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลพระราชทานให้กับนายสุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ด้านนายสุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กล่าว คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ต่างมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนาสถานศึกษา สร้างสรรค์งานด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2565 ตามลำดับ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษา ทุกคนและขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จผลด้วยดีมาโดยตลอด และขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่น มีความสำเร็จที่สูงขึ้น ทำให้ผลงานและความดีเป็นที่ประจักษ์ สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน