HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานวันคนพิการสากล 2023 ส่งเสริมความเข้าใจทางสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป

วันที่ 31 มกราคม 2567 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล 2023 จังหวัดฉะเชิงเทรา สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้พิการ เข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรม และเสมอภาคกับคนทั่วไป มีการจัดแสดงบูธนิทรรศการ สาธิตอาชีพ การแสดงของคนพิการ การมอบโล่เกียรติบัตรให้คนพิการต้นแบบ และ มอบเกียรติบัตรให้สถานประกอบการที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการดีเด่น และหน่วยงานให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการเป็นอย่างดี ตลอดจนกิจกรรมจับสลากของขวัญให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

บุญเสริม ตันวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา