HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รมช.สาธารณสุข เปิดงานพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 24 ก.2567 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 นางธารตะวัน จรูญพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ คัดกรองโรค ที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม สะดวก ได้รับการค้นหาและรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงที ลดอัตรา การป่วยและเสียชีวิตจากโรคสำคัญ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ทั้งของประชาชนและรัฐบาล โครงการพาหมอไปหาประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อมอบ เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ซึ่งจัดให้มีคลินิกตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสาด้วยการจัดบริการ Minimum Service Package 7 คลินิก และคลินิกเพิ่มเติม ตามบริบทปัญหาของพื้นที่

 

 

 

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และภาพอนาคตระบบสาธารณสุขไทย ยกระดับระบบบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในการรับบริการ ความแออัด และระยะเวลารอคอยการรักษา โดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตเมือง ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และคุณภาพการบริการที่ ประชาชนได้รับ ในปี พ.ศ. 2567 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายขับเคลื่อน “โครงการพาหมอ ไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นตัวแทนพื้นที่ในการจัดกิจรรมตามนโยบาย ทั้งนี้จังหวัดเลยมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง และจิตอาสา ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และคัดกรองความเสี่ยง ในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ จำนวน 15 คลินิก ดังนี้ 1) คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดี 2) คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3) คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 4) คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม 5) คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ 6) คลินิกทันตกรรม 7) คลินิกกระดูกและข้อ 8) คลินิกส่งเสริมการมีบุตร 9) คลินิกรับบริจาคอวัยวะและรับบริจาคโลหิต 10) คลินิกคัดกรองโรคเรื้อรัง 11) คลินิกคัดกรองสุขภาพจิต 12) คลินิกร้านยาใกล้บ้าน 13) คลินิกแพทย์แผนไทย 14) คลินิกการยืนยันตัวตน หมอพร้อม DID และ 15) คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จำนวน 350 คน และที่ศาลาประชมคมอำเภอเชียงคาน ประมาณ 1,650 คน.

 

 

 

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าว จ.เลย