HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาทางด้านสายตาเฮ! อบต.บ่อวิน ให้ตรวจวัดสายตาและ ตัดแว่นสายตาให้ฟรี เพื่อให้ ดวงตาแจ่มใส

เมื่อเวลา09.00น.(15มี.ค.2567) ที่อาคารโดมโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกอบต.บ่อวิน นายพรศักดิ์ เหลียงตระกูล ประธานสภาอบต.บ่อวิน นางกันยิกา เทพประโมง เลขานุการนายกอบต.บ่อวิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตา และแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาทางด้านสายตา ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้การบริการตรวจรักษา และตัดแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาทางสายตาทั้ง4หมู่บ้านในเขตพื้นที่อบต.บ่อวิน รวม500คนมาตรวจวัดสายตา เพื่อตัดแว่นสายตา เพื่อให้ดวงตาแจ่มใส โดย ประชาชนผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น มารับบริการวัดสายตา ตัดแว่นสายตาทั้ง4หมู่บ้านจากเจ้าหน้าที่จักษุแพทย์ที่มาให้บริการตรวจวัด พร้อมตัดแว่นให้ฟรีทุกคนตามโครงการที่คณะผู้บริหารอบต.บ่อวินใส่ใจประชาชนผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาทางด้านสายตาในพื้นที่

โดยนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกอบต.บ่อวินได้ กล่าวว่า ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดของร่างกาย ควรมีการบำรุงรักษาให้มองเห็นด้วยดีตลอดไป จากการได้ออกไปพบปะประชาชนในพื้นที่ทั้ง4หมู่บ้านพบว่าผู้สูงอายุมักมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องสายตาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการทำมาหากินที่ยากลำบาก เพราะไม่สามารถเห็นได้เหมือนคนปกติ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้เน้นหลักการเสริมสุขภาพนำการรักษา อีกทั้งสนับสนุนการสร้างแนวนโยบายให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวนี้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสายตาทุกหมู่บ้าน โดยเมื่อวัดสายตาเสร็จสิ้นก็รอรับแว่นสายตาที่ตัดเสร็จไม่เกินวันที่11เมษายน2567

ส่วนการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย สปสช. กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองสวัสดิการสังคม อบต.บ่อวิน เพื่อต้องการให้ชาวบ้านในเขตพื้นที่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคทางสายตา และให้สามารถดูแลป้องกันรักษาดวงดียิ่งขึ้น ในเบื้องต้นจะได้เข้ารับการตรวจสุขภาพตา และรับแว่นสายตา ตามความเหมาะสม เพื่อทำให้ผู้มีปัญหาทางสายตาสามารถทำงานได้เหมือนคนปกติ กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงวัยที่เป็น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง ผู้สูงอายุ และประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาในพื้นที่ให้ความความสนใจเป็นจำนวนมากที่มารับการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาฟรีในครั้งนี้