HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดชลบุรี โดยนายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดชลบุรี
สำหรับลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ ของคณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตรวจราชการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานตรวจราชการ และสร้างเครือข่ายการตรวจราชการให้มีความเข้มแข็งเพื่อบูรณาการการตรวจราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย พร้อมทั้งสามารถนำแนวคิด มุมมองหรือวิธีการปฏิบัติงาน มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตรวจราชการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการของหน่วยงาน

ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มลงพื้นที่ตรวจติดตาม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 แก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคและการจัดการขยะในพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่รับฟังความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค การดำเนินารแก้ไขและจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างกิจการค้าร่วม p&n ทำการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง งบประมาณมากกว่า 58 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567 พร้อมจัดทำโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นจำนวน 400 หลังคาเรือน มีนายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม
กลุ่มที่ 2 การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อำเภอเกาะจันทร์ ได้ลงพื้นที่รับฟังการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จากหน่วยงานที่เกี่ยว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้ดำเนินการสำรวจและรังวัดจัดทำแนวเขตที่ดินให้ชัดเจน ในส่วนของที่สาธารณประโยชน์ ให้ดำเนินมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลและคุ้มครองที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และในระยะยาว จัดให้มีการแสดงแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุก เช่นการทำแนวรั้ว ปักแนวเขต และแผ่นป้ายแสดงสถานะของที่ดิน มีนายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

และกลุ่มที่ 3 การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)ในพื้นที่อำเภอศรีราชา ได้ลงพื้นที่รับฟังการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากหน่วยงานที่เกี่ยว ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำจังหวัดฯ เพื่อดูแลด้านไฟป่า หมอกควัน และลดฝุ่น PM 2.5 ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการไปตามระบบ ICS แยกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนอำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ และส่วนสนับสนุน 2. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน 3. อนุมัติแผนการเผชิญเหตุภัยดังกล่าวแก้ไขฝุ่นขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่ลงสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ชี้แจงให้ทราบถึงอันตรายและผลกระทบจากการห้ามเผาป่า เผาเศษวัสดุการเกษตร สร้างความตระหนัก และปรับพฤติกรรมของประชาชนในการเผาในที่โล่ง การเผาขยะในพื้นที่ชุมชน/เมือง และพื้นที่สุสาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐควรมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการหรือแนวทางอื่นทดแทนการเผา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ให้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้างต้น ที่สำคัญฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ก็เพื่อให้เป็นไปตามแนวทิศทางเดียวกัน จากความร่วมมือของเครือข่ายภาครัฐ และทั้งภาคเอกชน กำหนดให้ นอภ. อำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และกำนันผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมสอดส่องดูแลปัญหาในพื้นที่เพื่อควบคุมเหตุของการเผาสิ่งของต่างๆในพื้นที่ด้วย” กลุ่มที่ 3 มีนางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม โดยทั้ง 3 กลุ่มจะนำเสนอรายงานสภาพปัญหาที่พบ รวมทั้งข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในวันพรุ่งนี้ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีต่อไป