HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาสในงานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดโพนงาม

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย) เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี(ธ) เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมด้วยนายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายปัณธร ล่ามแขก พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโพนงาม ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบูรพาจารย์ทรงสองชั้น และเพื่ออุทิศกุศลให้กับบรรพบุรุษ

การทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของชาวพุทธ คล้ายกับพิธีทอดกฐิน แต่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจํากัด คือสามารถจะทอดเมื่อไรก็ได้ สำหรับประเทศไทยพิธีทอดผ้าป่าได้นับการรื้อฟื้นขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ด้วยทรงพระประสงค์จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในทางพระศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา