HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เชิญชวนพี่น้องชาวชลบุรีเข้าร่วม “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 6 จังหวัดชลบุรี พร้อมปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์

นายอํานาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็น ประธาน แถลงข่าว “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 6 โดยมีพ.ต.อ.ชาตรี สุขศิริ รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมด้วย ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนชลบุรี ที่มีปัญหาหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็น ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สิน ข้าราชการ หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชําระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดําเนินคดี หรือไม่มีกําลัง ผ่อนชําระตามสัญญา ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ในงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 6 จังหวัดชลบุรี ในวันดังกล่าว โดยลูกหนี้จะได้รับโปรโมชั่นนอกจากจะไม่ถูกฟ้องคดี ไม่ถูกยึดทรัพย์ ไม่ถูกขายทอดตลาด แล้วยังจะได้รับ สิทธิพิเศษ ส่วนลดจบหนี้ ส่วนลดดอกเบี้ย ลดค่างวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชําระ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ภายในงานมีการให้บริการต่างๆ มายมาย เช่น การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และการสร้างการ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับ การวางแผน และสร้างวินัยทางการเงิน การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ให้คําปรึกษาทาง กฎหมาย ซึ่งมีสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ด้านนางสาวมยุรี จําจรัส ผู้อํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อว่า ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้ การนําของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินทั้ง ระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่มทั้งภาคเกษตร ภาคธุรกิจและภาคประชาชน รัฐบาลได้กําหนดแนวทางในการ ดําเนินการอย่างชัดเจน และบูรณาการการทํางานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นไป อย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ําอีก ตลอดจนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 กําหนดกรอบในการแก้ไขปัญหาที่จะเร่งดําเนินการลดภาระพี่น้องเกษตรกรด้วยการพักหนี้เกษตรกรตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสมรวมถึงมาตรการช่วยเหลือประคองภาระหนี้สิน และต้นทุนทางการเงินสําหรับ ภาคประชาชนที่ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์โควิด-๑๙ ให้ได้มีโอกาสในการฟื้นฟูและกลับมาดําเนินธุรกิจได้อีกครั้ง กระทรวงยุติธรรม โดยกรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมการขนส่งทางบก และสถาบัน การเงินที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทบริหารสินทรัพย์เจ บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) เป็นต้น จึงกําหนดจัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินภาคประชาชน การเจรจา ปรับลดดอกเบี้ย การปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดปัญหาการฟ้องร้องดําเนินคดี ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด อยากขอเชิญชวนพี่น้องชาวชลบุรีมาร่วมงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม กันเยอะๆ ทุก หน่วยงานตั้งใจอํานวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้พี่น้องชาวชลบุรีของเราได้บรรเทาทุกข์ขจัดหนี้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

วิศาลแสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี